SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

Cele i założenia projektu

Cel główny programu:

Propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne:

Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:

 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm,

Realizując projekt, uczniowie:

 • doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
 • uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
 • na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
 • przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • poznanie zwrotów grzecznościowych w różnych językach.

Cele szczegółowe:

W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi:

 • kulturalnie zachować się w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,
 • stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
 • akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
 • wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
 • wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,
 • dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
 • kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play,
 • podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole,
 • współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę.

Przeznaczenie projektu:

Projekt angażuje wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim. Realizowany jest na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie różnych działań.

Czas realizacji projektu:

22.11.2019 r. - 29.11.2019 r.

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Gizińska, Iwona Brun, Marzena Łuczkowska

Sposób realizacji:

Uczniowie samodzielnie i grupowo przygotowują się i wykonują poszczególne zadania.

Harmonogram realizacji zadań
l.p. Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne
1 22.11.2019 r. Apel informacyjny dla uczniów. Poznanie historii dnia życzliwości. Przedstawienie harmonogramu realizacji zadań.
Losowanie nazwy kraju do wykonania plakatu – "Zwroty grzecznościowe w języku obcym".
Opracowanie pod kierunkiem wychowawcy haseł: Miłe słowo dla każdego. Powieszenie na drzwiach klas (grupy przedszkolne mogą wykonać prace w formie rysunku).
A. Gizińska
M. Łuczkowska
Wychowawcy klas
2 25.11.2019 r. Umieszczenie haseł z motywem o życzliwości na podstopniach schodów na korytarzu szkolnym.
Wykonanie gazetki: "Moc życzliwości"
Iwona Brun A. Gizińska
Samorząd Uczniowski
3 27.11.2019 r. Wykonanie drzewka życzliwości. Zawieszenie na nim serc zawierających złote myśli o życzliwości, pozdrowienia dla innych (każda klasa zawiesza 3 serca).
Wybory na "Króla i Królową Życzliwości" - głosowanie.
Koordynatorzy
wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
4 28.11.2019 r. Zwroty grzecznościowe w różnych językach. Wykonanie plakatu. Wystawa prac. Prezentacja zebranych informacji o danym kraju. Dyskoteka Andrzejkowa. Koordynatorzy
wychowawcy klas
5 29.11.2019 r. Podsumowanie projektu. Ogłoszenie wyników konkursu na "Króla i Królową życzliwości". Koordynatorzy, Samorząd Uczniowski
Regulamin konkursu "Król i Królowa Życzliwości"

Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim.

Cele konkursu:

 • Promowanie życzliwości i otwartości wobec innych.
 • Propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego.
 • Rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej osoby.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas 0-VIII.

Warunki konkursu:

 1. Każda klasa wybiera spośród kolegów i koleżanek w szkole "Królową i Króla Życzliwości" (Samorząd Uczniowski zbiera głosy w dniu 27.11.2019r.)
 2. Kryteria oceny (Król i Królowa życzliwości są):
  • życzliwie (przyjaźnie i przychylnie ) ustosunkowani do ludzi i świata,
  • uprzejmi, uczynni,
  • koleżeńscy – pomagają kolegom i koleżankom,
  • szanują prace innych ludzi,
  • otaczają opieką słabszych,
  • skromni,
  • potrafią przyznać się do swoich błędów,
  • zawsze stosują zasadę fair play- jasnej i uczciwej gry,
  • nie mówią podniesionym głosem , nie okazują złego humoru, zdenerwowania,
  • interesują się losem swoich znajomych , przyjaciół, których spotkały życiowe kłopoty i niepowodzenia,
  • w rozmowie z innymi dbają o kulturę słowa, nie używają wulgarnych słów,
  • potrafią słuchać innych,
  • są tolerancyjni wobec innych poglądów, zainteresowań,
  • znają zasady savoir- vivre- zasady norm towarzyskich, dobrych manier na co dzień.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 listopada 2019 r. Laureatom konkursu poświęcona będzie gazetka na korytarzu szkolnym oraz zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej szkoły.